Статут ОСББ «Оберіг на Позняках»
Код ЄДРПОУ 39798973

21.10.2015 Коментарі

Затверджений загальними зборами членів ОСББ «Оберіг на Позняках» 21 жовтня 2015 р.
Зі змінами, затвердженими загальними зборами членів ОСББ «Оберіг на Позняках» 18 грудня 2016 р.

1. Загальні положення, назва та місцезнаходження об’єднання

1.1. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі — об’єднання, ОСББ) «Оберіг на Позняках» створено власниками квартир та/або приміщень багатоквартирного будинку № 16 (далі — житловий комплекс) на проспекті Миколи Бажана в місті Києві відповідно до Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку».

Місцезнаходження об’єднання: Україна, 02140, м. Київ, просп. Миколи Бажана, 16.

Назва об’єднання: Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «ОБЕРІГ НА ПОЗНЯКАХ».

1.2. Діяльність об’єднання регулюється Законом України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», Цивільним, Житловим, Земельним кодексами України, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

1.3. Співвласники квартир, житлових і нежитлових приміщень зобов’язані виконувати вимоги чинного законодавства України та Статуту об’єднання, який розробляється на підставі цього Типового статуту і затверджується рішенням загальних зборів співвласників об’єднання.

1.4. Об’єднання набуло статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців».

1.5. Об’єднання може здійснювати господарську діяльність для забезпечення власних потреб безпосередньо або шляхом укладання договорів з фізичними чи юридичними особами.

1.6. Об’єднання є неприбутковою організацією і не має на меті одержання доходів (прибутків) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

1.7. Об’єднання відповідає за своїми зобов’язаннями коштами і майном об’єднання, від свого імені набуває майнові і немайнові права та обов’язки, виступає позивачем та відповідачем у суді. Об’єднання не несе відповідальності за зобов’язання його членів/співвласників, як і члени/співвласники не несуть відповідальності за зобов’язаннями об’єднання.

1.8. Майно об’єднання утворюється з:

Майно, придбане об’єднанням за рахунок внесків та платежів співвласників, є їхньою спільною власністю.

2. Мета створення, завдання та предмет діяльності об’єднання

2.1. Метою створення об’єднання є забезпечення захисту прав його співвласників, відповідно до пункту 11.1 цього Типового статуту, та дотримання ними обов’язків щодо належного утримання та використання спільного неподільного і загального майна житлового комплексу, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та статутними документами.

2.2. Завданням та предметом діяльності об’єднання є:

2.3. Об’єднання має право, відповідно до законодавства та Статуту, шляхом скликання загальних зборів:

2.4. Доручати правлінню, в особі Голови правління, в межах повноважень, визначених статутом:

2.5. Для забезпечення виконання співвласниками приміщень своїх обов’язків об’єднання, в особі Голови правління має право:

2.6. Об’єднання зобов’язане:

3. Майно об’єднання

3.1. Майно об’єднання складається з неподільного та загального майна:

3.2. Перелік майна, що перебуває у спільній сумісній власності (неподільне майно), права та обов’язки співвласників об’єднання щодо цього майна

3.2.1. До неподільного майна належить:

3.2.2. Співвлісники об’єднання приймають рішення щодо управління неподільним майном будинку. Частка в загальному обсязі обов’язкових платежів на утримання і ремонт неподільного майна будинку встановлюється пропорційно до загальної площі житлових та нежитлових приміщень, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.

3.2.3. Співвласник, який завдав збитків майну, що перебуває у спільній власності, зобов’язаний відшкодувати їх у повному обсязі.

3.3. Перелік майна, яке перебуває у спільній частковій власності (загальне майно), права та обов’язки співвласників об’єднання щодо цього майна

3.3.1. Загальне майно — частина допоміжних приміщень житлового комплексу, що можуть використовуватися згідно з їх призначенням на умовах, визначених у цьому статуті (кладові, гаражі, в тому числі підземні, майстерні тощо).

3.3.2. Неподільне майно — неподільна частина житлового комплексу, яка складається з частини допоміжних приміщень, конструктивних елементів та технічного обладнання будинку, що забезпечують належне функціонування житлового будинку.

3.3.3. Співвласники об’єднання приймають рішення щодо управління загальним майном та зобов’язані брати участь в його утриманні.

3.3.4. Частка в загальному обсязі обов’язкових платежів на утримання і ремонт загального майна встановлюється пропорційно до загальної площі житлових та нежитлових приміщень, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.

4. Статутні органи об’єднання, їх повноваження та порядок формування

4.1. Органами управління об’єднання є загальні збори його співвласників, правління та ревізійна комісія об’єднання.

4.2. Вищим органом управління об’єднання є загальні збори.

4.3. Загальні збори скликаються і проводяться згідно з вимогами цього статуту та чинного законодавства.

4.4. Рішення прийняті на загальних зборах правочинні, якщо за них проголосувало більше половини співвласників об’єднання.

4.5. До виключної компетенції загальних зборів співвласників об’єднання належить:

4.6. До компетенції правління об’єднання належить:

4.7. Правління Об’єднання складається з співвласників та не має перевищувати кількісний склад більше 21 (двадцять однієї) особи. Членами правління можуть бути обрані лише співвласники Об’єднання або особи, що постійно проживають в будинку Об’єднання. Правління зі свого складу обирає голову правління і його заступника. Засідання Правління, на якому вирішуватиметься питання обрання Голови Правління, є правомочним у випадку присутності не менш, як 70 (сімдесят) відсотків від загальної кількості членів Правління. Заступник обирається простою більшістю голосів членів правління, які прийняли участь в голосуванні з цього питання. Надалі Голова правління переобирається на загальних зборах.

Голова правління діє без доручення від імені об’єднання та

4.8. У відсутності голови правління його обов’язки виконує заступник.

4.9. Засідання правління проводиться не менше ніж один раз у три місяці і скликається Головою правління. Засідання правління, крім випадків, передбачених чинним законодавством або Статутом, є правомочним у випадку присутності більше 50 відсотків дійсних членів Правління. Рішення правління об’єднання приймається простою більшістю голосів, присутніх на засіданні членів правління.

4.10. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління об’єднання на загальних зборах обирається з числа його членів ревізійна комісія (ревізор) або приймається рішення про залучення аудитора. Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад затверджуються загальними зборами. Рішення загальних зборів співвласників об’єднання про затвердження річного звіту, кошторису видатків і надходжень розмірів внесків та платежів співвласників об’єднання приймаються з урахуванням висновків ревізійної комісії (ревізора) або аудитора.

4.11. Ревізійна комісія (ревізор) зобов’язана ініціювати позачергове скликання загальних зборів у разі виникнення загрози інтересам об’єднання або виявлення зловживань, учинених посадовими особами.

4.12. Керівництво поточною діяльністю об’єднання здійснює Голова правління. Правління має право приймати рішення з усіх питань діяльності об’єднання за винятком тих, які належать до виключної компетенції загальних зборів. Правління є виконавчим органом об’єднання і підзвітне загальним зборам.

4.13. Порядок обрання та відкликання членів правління, їх кількісний склад та терміни обрання встановлюються загальними зборами.

5. Порядок скликання та проведення загальних зборів. Періодичність проведення зборів. Порядок голосування на зборах та прийняття рішень на них. Перелік питань, для вирішення яких потрібна кваліфікована більшість голосів

5.1. Чергові загальні збори співвласників об’єднання скликаються правлінням не рідше ніж 1 раз на рік, як правило, по закінченні календарного року для розгляду наслідків діяльності об’єднання. Позачергові загальні збори співвласників об’єднання можуть бути скликані за вимогою не менш як п’яти членів правління, або ініціативною групою з не менш як трьох співвласників.

5.2. Повідомлення про проведення загальних зборів співвласників об’єднання надсилається в письмовій формі і/або вручається кожному співвласнику об’єднання під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом) на вказану адресу. Повідомлення надсилаються не пізніше ніж за 14 днів до дати проведення загальних зборів. У повідомленні про проведення загальних зборів зазначається порядок денний, дата та місце їх проведення.

5.3. Рішення прийняті на Загальних зборах правочинні, якщо за нього проголосувало більше 50 (п’ятдесяти) відсотків співвласників об’єднання.

5.4. Якщо протягом встановленого Законом строку необхідну кількість голосів «за» не набрано, рішення вважаються неприйнятими.

5.5. Рішення приймається шляхом поіменного голосування. Під час підрахунку голосів враховуються і голоси, подані співвласниками під час проведення загальних зборів, і голоси, подані під час письмового опитування. Рішення оформляється особистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату голосування («за» чи «проти»). Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 50 (п’ятдесяти) відсотків від загальної співвласників об’єднання.

5.6. Кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку.

5.7. Питання, з яких рішення приймаються загальними зборами кваліфікованою більшістю голосів (3/4 голосів співласників об’єднання):

5.8. Рішення співвласників об’єднання приймається шляхом їх письмового опитування.

5.9. Рішення, прийняті на загальних зборах, підписуються головою правління та секретарем загальних зборів і підлягають постійному зберіганню.

5.10. Рішення, прийняті загальними зборами, є обов’язковими для всіх співвласників об’єднання.

5.11. Рішення загальних зборів оприлюднюється. За рішенням зборів воно може бути надане співвласникам об’єднання під розписку або направлене поштою (рекомендованим листом).

5.12. Рішення загальних зборів про проведення реконструкції будинку, в тому числі надбудови чи добудови, вважається прийнятим за умови наявності згоди всіх власників приміщень. Якщо власник житлового приміщення відмовляється відселитися чи власник нежитлового приміщення відмовляється тимчасово залишити його для проведення реконструкції будинку, спір може бути вирішено в судовому порядку. Рішення про проведення ремонту будинку приймається, виходячи з технічного стану елементів будинку.

6. Джерела фінансування об’єднання, порядок використання майна та коштів об’єднання

6.1. Кошти об’єднання містяться на рахунках у банківських установах і використовуються виключно за їх призначенням.

6.2. Використання та розпорядження коштами здійснюється відповідно до статуту та затвердженого кошторису.

6.3. Кошти об’єднання не підлягають розподілу між співвласниками об’єднання, за винятком випадків, передбачених законом.

6.4. Кошти об’єднання складаються з:

6.5. Забороняється розподіл отриманих об’єднанням доходів (прибутків) або їх частини серед співвласників, членів, працівників об’єднання (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших осіб.

6.6. Доходи (прибутки) об’єднання використовуються виключно для фінансування видатків на утримання об’єднання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених в Статуті.

7. Порядок прийняття кошторису, створення та використання фондів об’єднання, включаючи резервні, а також порядок оплати спільних витрат

7.1. Правління об’єднання складає щорічний кошторис надходжень і витрат на наступний фінансовий рік і визначає розміри платежів кожного співвласника об’єднання. Кошторис об’єднання складається до 25 грудня поточного року з подальшим затвердженням на чергових загальних зборах співвласників об’єднання.

7.2. Перший фінансовий рік об’єднання починається з дати його державної реєстрації і закінчується 31 грудня. Наступні фінансові роки відповідають календарним.

7.3. Кошторис повинен передбачати такі статті витрат:

7.4. Для накопичення коштів на ремонт неподільного та загального майна і термінового усунення збитків, що виникли в результаті аварій чи непередбачених обставин, в обов’язковому порядку створюються ремонтний та резервний фонди об’єднання. Кошти цих фондів акумулюються на рахунку об’єднання у банківських установах і використовуються виключно за цільовим призначенням.

7.5. Перелік та розміри обов’язкових платежів на обслуговування і ремонт неподільного та загального майна, а також порядок їх сплати встановлюються відповідно до Статуту об’єднання.

7.6. За рішенням загальних зборів об’єднання можуть створюватися спеціальні фонди, витрати з яких здійснюються на цілі, що передбачені статутом. Кошти цих фондів акумулюються на банківських рахунках об’єднання.

8. Порядок та умови укладення договорів між об’єднанням та кожним власником квартири, приміщення

8.1. У разі прийняття на власний баланс об’єднання всього житлового комплексу та вибору форми управління неподільним та загальним майном через статутні органи об’єднання між об’єднанням та кожним власником житлового чи нежитлового приміщення, укладається договір на основі Типового договору, затвердженого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства. Договір повинен містити істотні умови, визначені законодавством.

8.2. У разі відмови власника приміщення укладати договір або сплачувати обов’язкові платежі на утримання та ремонт неподільного майна та відповідної частки загального майна об’єднання має право звернутися до суду для стягнення нарахованих платежів у судовому порядку.

Право на звернення до суду виникає в об’єднання через шістдесят днів з дня припинення платежів або відмови в укладенні договору.

9. Перелік питань, які можуть вирішуватись зборами представників

9.1. За рішенням загальних зборів можуть бути обрані представники від об’єднання, яким зборами надаються відповідні повноваження щодо оперативного розв’язання нагальних питань шляхом скликання зборів представників.

9.2. Збори представників представляють інтереси співвласників об’єднання в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролюють і регулюють діяльність правління.

9.3. Порядок обрання представників та їх повноваження затверджуються загальними зборами.

9.4. Представники об’єднання не можуть бути членами виконавчого органу та ревізійної комісії.

9.5. Перелік питань, які можуть вирішуватися зборами представників:

10. Права і обов’язки співвласників об’єднання

10.1. Співвласник об’єднання має право:

10.2. Порядок здійснення прав власників визначається законодавством. Здійснення прав власника не може порушувати права інших власників. Спори щодо здійснення прав власників вирішуються за згодою сторін або в судовому порядку.

10.3. Співвласник об’єднання зобов’язаний:

11. Відповідальність за порушення Статуту та рішень статутних органів

11.1. Співвласники об’єднання за порушення Статуту та законних рішень статутних органів несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

11.2. Рішенням загальних зборів співвласників об’єднання може ініціюватися звернення до суду щодо встановлення матеріального відшкодування збитків, завданих об’єднанню його співвласниками, спричинених порушеннями Статуту та рішень статутних органів.

11.3. У разі систематичного невиконання положень Статуту та рішень статутних органів співвласник об’єднання може бути виключений з об’єднання за рішенням загальних зборів.

12. Порядок внесення змін до Статуту

12.1. Зміни до Статуту об’єднання вносяться за рішенням загальних зборів та приймаються 2/3 голосів співвласників об’єднання за умови, що за них проголосують більше 50 % власників, які беруть участь у зборах.

12.2. Зміни до Статуту об’єднання реєструються у встановленому законодавством порядку та набирають чинності з моменту реєстрації уповноваженими органами державної реєстрації.

13. Підстави та порядок ліквідації, реорганізації (злиття, поділу) об’єднання і вирішення майнових питань, пов’язаних з цим

13.1. Об’єднання ліквідується у разі:

13.2. Ліквідація об’єднання здійснюється призначеною загальними зборами співвласників об’єднання ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності об’єднання за рішенням господарського суду — ліквідатором, що призначається цим судом.

З дня призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) до неї переходять повноваження з управління справами об’єднання. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) публікує інформацію про ліквідацію об’єднання з зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно об’єднання, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс та подає його загальним зборам співвласників об’єднання або суду, що призначив ліквідатора.

13.3. Після завершення ліквідації об’єднання, майно та кошти розподіляються між його співвласниками після закінчення ліквідаційної процедури, порядок проведення якої встановлюється законодавством України. Майно, передане об’єднанню у користування, повертається власникам у натуральній формі без винагороди.

У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості об’єднання його грошові кошти та майно не підлягають розподілу між співвласниками об’єднання до розв’язання цього спору або оскарження кредиторами відповідних гарантій.

13.4. Ліквідація об’єднання вважається завершеною, а об’єднання таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

13.5. Реорганізація об’єднання проводиться лише за рішенням загальних зборів. При реорганізації (злитті, поділі) об’єднання вся сукупність прав та обов’язків об’єднання переходить до його правонаступників.

14. Прикінцеві положення

Співвласники об’єднання повинні докладати всіх зусиль для того, щоб розв’язувати між собою спори шляхом переговорів та консультацій. Якщо співвласники об’єднання не прийшли до згоди, то спори між ними розв’язуються згідно з нормами чинного законодавства у судовому порядку.