Договір № 02/09-21 від 2 вересня 2021 р. про надання послуг з технічного обстеження

02.09.2021

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕСКО ЮА», в особі директора Чубатенка Андрія Олександровича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Замовник: ОСББ «Оберіг на Позняках», в особі Нікітченка Валерія Васильовича ,що діє на підставі Статуту з іншої сторони (далі разом іменовані — Сторони, а кожна окремо — Сторона),

враховуючи

Сторони уклали цей Договір (далі Договір) про наступне:

Визначення термінів:

«Законодавство» — означає чинне законодавство України, включаючи (але не обмежуючись) кодекси, закони, інші нормативно-правові акти, державні будівельні норми і правила, державні стандарти, в тому числі будь-які правила, розпорядження та процедури затверджені місцевою владою щодо регулювання в сфері енергетики, енергоефективності, будівництва та прийняття об’єктів в експлуатацію.

«Об’єкт» — цілісний майновий комплекс що складається з багатоквартирного житлового будинку за адресою м. Київ, просп. Бажана, 16, прилеглої території, тимчасових та капітальних споруд, мереж теплопостачання, гарячого водопостачання, електричних мереж, тощо, з параметрами закріпленими у Технічній документації, Технічному Паспорті на споруди та інше.

«Проектна документація» — затверджена у встановленому Законодавством порядку сукупність документації для Будівництва Об’єкту (стадії «Робоча документація»), що складається з креслень, графічних і текстових матеріалів, інженерних розрахунків, робочої документації, специфікацій, планів тощо, які визначають містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, що є невід’ємною частиною даного Договору. Склад і зміст Проектної документації повинен відповідати положенням Законодавства.

«Технічне обстеження» — дослідження предмету обстеження (Об’єкту), обстеження інженерних систем Об’єкту, експертиза поточного стану Об’єкту, аналіз технічних характеристик, комплектації та ін.

«Звіт» — за отриманими даними обстеження інженерних систем складається Звіт про результати такого обстеження, який містить інформацію про стан теплотехнічного, та іншого обладнання, що може бути використано для модернізації системи теплопостачання та гарячого водопостачання (ГВП) або в якості альтернативних джерел енергії. Стан та технічні характеристики технологічних трубопроводів, інженерних мереж, рівень енергетичної ефективності інженерних систем та його відповідність встановленим вимогам та, за необхідності, рекомендації щодо забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності відповідних систем в економічно обґрунтований спосіб.

«Технічні вимоги» — перелік узгоджених Замовником з Виконавцем послідовних дій направлених на документування технічного стану Об’єкту (споруд та інженерних мереж включно з обладнанням для подачі та використання різних видів енергії для обігріву будинку та гарячого водопостачання (ГВП) з метою подальшої розробки ефективної системи енергомодернізації Об’єкту.

«Принципова схема» — розроблена графічна схема комплексу заходів зі зниження споживання енергоресурсів та підвищення ефективності використання відновлювальних джерел енергії, на якій показано усі складові елементи (теплові та електричні прилади, гідроапаратура) технологічної схеми теплопостачання та гарячого водопостачання та зв’язки між ними через трубопроводи.

«Робоча група» — Група осіб, яка складається з представників Замовника і Виконавця, завданням якої є проведення робочих нарад на Об’єкті, вирішення поточних питань, офіційний обмін інформацією і документацією в рамках даного Договору.

1. Предмет договору

1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов’язання надати послуги технічного обстеження інженерних мереж, конструкцій та наявного теплотехнічного та електричного обладнання (надалі — Послуги) на Об’єкті, який знаходиться за адресою м. Київ, проспект Бажана, 16, надалі «Об’єкт», відповідно до умов цього Договору та додатків до нього, а Замовник зобов’язується прийняти послуги та оплатити їх.

1.2. Мета технічного обстеження: огляд, експертиза поточного стану, аналіз технічних характеристик, комплектації наявного обладнання для визначення можливості його використання в якості елементів цілісної системи енергоспоживання Об’єкта.

1.3. На підставі аналізу наданої Замовником технічної документації та безпосереднього огляду Об’єкту Виконавцем, Виконавець надає Замовнику Звіт із Технічного обстеження, надалі «Звіт», який міститиме наступну інформацію:

1.3.1. Існуючий енергетичний баланс Об’єкта із відповідними навантаженнями по видам енергоресурсу.

1.3.2. Принципова схема та джерела отримання енергії, надалі «Принципова схема» відповідно до існуючої документації із вказанням обсягів в натуральних показниках.

1.3.3. Перелік, класифікація, наявного обладнання.

1.3.4. Аналіз відповідності наявного обладнання Принциповій схемі, у випадку його недостатності — зазначення тих елементів та їх характеристик, в тому числі їх ринкових цін, які необхідні для доукомплектації наявного обладнання.

1.3.5. Визначення додаткових видів робіт для подальшої синхронізації обладнання та складання відповідного бюджету.

1.3.6. Фінансово-економічний аналіз роботи Об’єкту за умови реалізації Принципової схеми та визначення реального потенціалу економії енергоресурсів у порівнянні із 2020 роком.

1.3.7. За умови досягнення теоретичного скорочення енергоспоживання на рівні >=30% Сторони докладатимуть зусилля для підписання Договору на надання послуг Енергосервісу ключові умови якого викладені у Додатку №2 до даного Договору.

1.3.8. За результатами аналізу отриманих даних під час Технічного обстеження, Виконавець розробляє Технічне завдання на проектування модернізації системи теплопостачання та ГВП Об’єкту з врахуванням потреб Замовника та можливостей технологічних апаратів устаткування модернізації.

1.4. Послуги за даним Договором надаються у відповідності до узгоджених Сторонами Технічних вимог до проведення обстеження (Додаток № 1), що є невід’ємною частиною даного Договору (далі — Технічні вимоги).

2. Вартість послуг і порядок розрахунків

2.1.Вартість Послуг за цим Договором становить 100 000,00 (сто тисяч гривень, 00 копійок) грн з ПДВ в тому числі ПДВ 16 666,67 (шістнадцять тисяч шістсот шістдесят шість тисяч гривень, 67 копійок) гривень.

2.2. Вартість Послуг за даним Договором може бути змінена в сторону зменшення тільки за письмовою згодою Сторін з оформленням Додаткових угод.

2.3. Оплата Послуг за даним Договором здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ наступним чином: 50% вартості договору ЗАМОВНИК перераховує протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту підписання Договору, другу частину 50% на протязі 5 (п’яти) банківських днів з моменту підписання Акту прийому-передачі виконаних робіт.

3. Строки надання послуг

3.1. Строк надання Послуг: до 10 жовтня 2021 року. Датою початку вважається 6 вересня 2021 року

3.2. Строки надання Послуг та їх оплати можуть змінюватися Сторонами шляхом підписання

Додаткових угод до цього Договору за згодою Сторін.

3.3. У випадку порушення пунктів 4.1-4.3. даного Договору, а саме повної, або часткової відсутності технічної документації на обладнання та прилади Сторони приймають рішення про продовження термінів виконання робіт по договору на термін відновлення/отримання копій технічної документації.

4. Права та обов’язки сторін

4.1. До початку надання Послуг, маючи за мету коректну підготовку даних про поточний стан обладнання Замовник зобов’язаний передати Виконавцю для ознайомлення, детального вивчення всю необхідну технічну документацію на теплотехнічні прилади, що використовуються в технологічній схемі ГВП, системи опалення будинку та інших систем, котрі приймають участь/істотно впливають на показники енергоефективності.

4.2. Замовник забезпечує Виконавця всіма наявними у нього вихідними даними, технічними паспортами на обладнання, що знаходиться на об’єкті, Технічною документацію, проектну документацію на змонтоване та введене в експлуатацію обладнання, даними засобів метричної фіксації (показників лічильники тепла, води, електричної енергії) необхідними для надання Послуг за Договором.

4.3. У разі неможливості отримання/відновлення даних про параметри обладнання Виконавець залишає за собою право не включати дане обладнання в технологічну схему, що проектується. Рішення про заміну обладнання Замовник приймає самостійно згідно з рекомендаціями Виконавця.

4.4. Для надання Послуг за даним Договором Виконавець може за свій рахунок та своїми силами залучати субпідрядні організації, необхідних спеціалістів.

4.5. Замовник зобов’язаний сприяти наданню Послуг по цьому Договору.

4.6. Замовник зобов’язаний забезпечити безперешкодний доступ представників Виконавця до приміщень об’єкта з метою належного надання Послуг.

4.7. Замовник має право вимагати у Виконавця надання відомостей про хід надання Послуг.

4.8. У випадку призупинення Виконавцем надання Послуг по Договору більш ніж на 7 календарних днів у зв’язку з неможливістю продовження надання послуг через незалежні від Виконавця причини, Виконавець зобов’язаний письмово попередити Замовника про такі обставини та повернути Замовнику грошові кошти, надлишково оплачені від фактично наданої частини Послуг на момент призупинення, шляхом перерахування їх на поточний рахунок Замовника не пізніше ніж на 17 день з дати призупинення.

5. Відповідальність сторін

5.1. Виконавець несе відповідальність за строки виконання та якість надання Послуг відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.

5.2. У випадку порушення термінів надання Послуг, встановлених п. 3.1. даного Договору, із вини Виконавця, останній сплачує Замовнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період стягнення пені, від вартості надання прострочених Послуг за кожний день прострочення.

5.3. За несвоєчасне проведення оплати надання Послуг Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період стягнення пені, від суми заборгованості за кожний день прострочення.

5.4. Виконавець не несе відповідальності за неналежне та несвоєчасне надання Послуг, в разі порушення Замовником п. 2.3. в частині сплати авансу, п. 4.1., п. 4.8. Договору.

6. Порядок здачі та приймання послуг

6.1. При завершенні наданих Послуг Виконавець пред’являє Замовнику Акт здачі — приймання виконаних робіт з додаванням до нього Звіту та іншої документації, передбаченої Технічними вимогами і умовами Договору.

6.2. Замовник, протягом 3 робочих днів з дня одержання Акту здачі-приймання виконаних робіт, Звіту та іншої документації зобов’язаний направити Виконавцю підписаний Акт здачі-приймання виконаних робіт, або мотивовану відмову від приймання наданих Послуг. У разі ненадходження мотивованої відмови від прийняття наданих Послуг і зауважень у строк, вказаний у даному пункті, Послуги вважаються прийнятими, а Акт — підписаним Сторонами.

6.3. У випадку наявності мотивованої відмови Замовника від підписання Акту здачі-приймання наданих Послуг, Сторони зобов’язані протягом трьох банківських днів з моменту отримання Виконавцем такої відмови, скласти двосторонній акт з переліком зауважень та строків їх виконання. В такому випадку Виконавець в узгоджений із Замовником термін повинен за свій рахунок усунути виявлені недоліки. Після усунення недоліків процес підписання Акту здачі — приймання наданих послуг, визначений у п. 6.1. та п. 6.2. Договору, повторюється.

7. Форс-мажор

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання (часткове невиконання) своїх договірних зобов’язань, якщо це невиконання (часткове невиконання) сталося через дію обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), а саме повені, пожежі, землетрусу та іншого стихійного лиха, а також війни або військових дій, блокади, страйків, стихійних народних заворушень, дій державних органів, які роблять неможливим виконання сторонами своїх зобов’язань, а також інших непередбачених обставин, які виникли після укладання цього Договору.

7.2. Якщо будь-яка з зазначених у п 6.1. обставин безпосередньо вплинула на виконання Сторонами своїх обов’язків у встановлений цим Договором строк, цей строк подовжується на час дії зазначених обставин.

7.3. Сторона, для якої склалася неможливість виконання зобов’язань за цим Договором, повинна повідомити про це іншу сторону протягом 3 календарних днів з дати настання форс-мажорних обставин.

7.4. Факти, які містяться у повідомленні про виникнення форс-мажорних обставин, повинні бути підтвердженими Торговельно-Промисловою Палатою України.

7.5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про виникнення форс-мажорних обставин позбавляє сторону права посилатися на них як на підставу для звільнення її від відповідності за невиконання своїх зобов’язань.

8. Інші положення

8.1. Інформація, що стала відома Сторонам під час виконання своїх зобов’язань за Договором, є комерційною таємницею та не може бути розголошена третім особам. Сторони зобов’язані забезпечити збереження конфіденційної інформації та вчиняти всі можливі дії для попередження її розкриття. Сторона, яка порушила умови даного Договору, зобов’язана відшкодувати збитки іншій стороні, які заподіяні внаслідок розголошення комерційної таємниці.

8.2. Цей Договір являє собою остаточну угоду між Сторонами і має переважну силу в порівнянні з усім попереднім листуванням, переговорами, протоколами й іншими угодами між Сторонами, що стосуються предмету даного Договору.

8.3. Всі зміни та доповнення до даного Договору мають бути оформлені як додаткові угоди, укладені в письмовому вигляді і підписані обома Сторонами, у протилежному випадку вони не мають юридичної сили.

8.4. Всі суперечні питання, які виникли між сторонами і не можуть бути вирішені ними за взаємною згодою, розглядаються в господарському суді у порядку, передбаченому ГПК України, за заявою зацікавленої сторони.

8.5. Сторони засвідчують, що на момент укладення Договору:

8.6. Підписанням даного Договору Сторони підтверджують відсутність умов корпоративних договорів, укладених між учасниками (засновниками, акціонерами), які можуть бути порушені при укладанні та виконанні цього Договору.

8.7. Під час дії цього Договору, Сторони зобов’язуються письмово повідомляти один одного про укладення між учасниками (засновниками, акціонерами), корпоративних договорів, умови яких, можуть бути порушені цим Договором, протягом 3 (трьох) календарних днів, з дати коли Стороні стало відомо про укладання такого корпоративного договору.

8.8. Сторони зобов’язуються письмово повідомити іншу Сторону у випадку зміни статусу платника податку на прибуток або повну втрату статусу платника податку на прибуток, про зміну будь-яких реквізитів (місцезнаходження, податкових, банківських реквізитів, найменування тощо) протягом 3 банківських днів з дати настання такої зміни.

9. Робоча група та порядок вирішення спорів

9.1. З метою проведення робочих нарад на Об’єкті, вирішення поточних питань, офіційного обміну інформацією і документацією створюється Робоча Група в яку входять представники Виконавця та представники Правління ОСББ від Замовника. Особам, які ввійшли в Робочу групу надаються повноваження отримання/подання всіх повідомлень, електронних листів, узгоджень, погоджень та заяв.

9.2. Всі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами в процесі виконання цього Договору, або в зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів. Під «переговорами» Сторони розуміють обов’язковість порядку досудового врегулювання спорів.

9.3. Незалежно від положень п. 9.2. даного Договору та у випадку неможливості вирішення спору шляхом переговорів протягом одного місяця з дня виникнення спору кожна із Сторін вправі передати такий спір на розгляд до господарського суду відповідно до положень чинного законодавства.

10. Термін дії договору

9.1. Договір набирає сили з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2021 року, а в частині взаєморозрахунків до повного виконання умов Договору.

11. Обов’язкові додатки до договору:

10.1. Додаток № 1 — Технічні вимоги на надання послуг з технічного аудиту;

10.2. Додаток № 2 — Основні умови договору Енергосервісу.

11. Реквізити, адреси та підписи сторін

Виконавець
ТОВ «ЕСКО ЮА»
Адреса: 03191, м. Київ, вул. Ломоносова 56, кв. 52
Код ЄДРПОУ 41543652
ІПН: 415436526507
Р/р: UA39 320478 0000026009924429834
в ПАТ АБ «Укргазбанк»
Телефон: +380 67 463-02-73
Електронна пошта: ua.ecko@gmail.com
Директор А.О. Чубатенко

Замовник
ОСББ «Оберіг на Позняках»
Адреса: 02140, м. Київ, просп. М. Бажана 16, кв. 115
ЄДРПОУ 39798973
Печерська філія КБ «Приватбанк»
IBAN 173052990000026008006225668
Телефон: +380 44 585-24-11, +380 67 503-85-50
osbb-kiev@ukr.net
Голова правління В.В. Нікітченко

Додаток № 1. Технічні вимоги

1. Мета обстеження та об’єкти обстеження

Замовник ставить на меті вжиття комплексу заходів зі зниження споживання енергоресурсів та підвищення ефективності використання відновлювальних джерел енергії.

Перелік об’єктів, що потребують технічного обстеження:

№ п/п (послуги) Найменування об’єкту технічного аудиту Адреса
1 Об’єкт (цілісний майновий комплекс, багатоквартирний житловий будинок, капітальні та тимчасові споруди, інженерно-технічне обладнання та інше) що належить ОСББ «Оберіг на Позняках» м. Київ, просп. Бажана, 16

2. Діагностування технічного стану Об’єкту

2.1 Технічне обстеження повинно виконуватись згідно Технічного завдання на обстеження та діючих нормативних документів.
2.2. Технічне завдання на обстеження технологічного обладнання, інженерних мереж та конструкцій:
2.2.1.Ознайомлення із наявною технічною документацією, для визначення відповідності конструктивних та інших рішень і експлуатаційних характеристик заданим, діючим нормам та змінам природнього або техногенного середовища, що відбулися в період експлуатації.
2.2.2. Обстеження прилеглої території, забудови, конструкцій,технічного стану інженерно-технічних систем, електричних мереж та технологічних трубопроводів, перевірка відповідності до нанесення на плани технічної документації, ескізування розташування та фіксація дефектів та пошкоджень.
2.2.3. Обміри конструкцій, об’єкта в цілому та окремих елементів.
2.2.4. Огляд інженерних систем, з прив’язкою о будівельних конструкцій (зокрема вводів та випусків інженерних систем. Вибіркове розкриття елементів та вузлів для оцінки їх технічного стану та вимірювання необхідних технічних та експлуатаційних характеристик.
2.2.5. Інструментальні дослідження геометричних параметрів, фізико-механічних характеристик інженерних систем, технологічних апаратів та їх елементів.
2.2.6. Проведення аналітичних розрахунків на підставі отриманих даних з визначенням відповідності до заявлених характеристик та визначення теоретичної економії енергоресурсів за умови використання в системі енергомодернізації.
2.2.7. Узагальнення та аналіз даних.

3. Зміст звіту про технічне обстеження

Перед підготовкою Звіту з технічного обстеження Виконавець повинен узгодити з Замовником перелік заходів енергоефективності, вибрану модель енергомодернізації.

Звіт повинен містити основні розділи та додатки:

 1. Запис основних параметрів, що визначаються при проведенні технічного обстеження;
 2. Перелік обладнання, з описом технічного стану та можливості подальшого використання для енергомодернізації Об’єкту;
 3. Стан будівлі: опис поточного стану будівлі, інженерних систем та режиму експлуатації, відповідність діючим будівельним та санітарним нормам.
 4. Енергоспоживання: енергоспоживання попередніх років, енергетичний бюджет до та після реалізації заходів енергоефективності; прогнозне, виміряне та базове енергоспоживання;
 5. Потенціал енергоефективності: таблиця потенціалу енергоефективності з коментарями;
 6. Заходи енергоефективності: детальний опис кожного заходу, включаючи поточну ситуацію.
 7. Додатки:
  1. Розрахунки згідно нормативним документам Державних будівельних норм та правил, а також іншим нормативно-правовим документам чинним на момент проведення обстеження.
  2. фінансово-економічний розрахунок показників економії, котрі можливо буде досягнути в результаті енергомодернізації.
  3. Фотоматеріали.
  4. Результати первинних вимірювань.

4. Звітні документи за договором

4.1. Виконавець надає Замовнику наступні документи в електронному вигляді (інша форма передачі Звіту можливо за взаємною згодою сторін):

Додаток № 2. Основні умови договору на надання послуг енергосервісу

 1. Рівень скорочення споживання витрат Замовника у порівняння із базовим періодом (середній показник за 2018-2020 рр.): не менше 30%.
 2. Строк договору: не більше 10 років.
 3. Об’єм інвестицій Замовника складатиме не менше 50% від об’єму всього проекту модернізації будинку, вноситься у вигляді закупленого та встановленого обладнання або того, що буде закуплено та встановлено на загальну суму не менше 20 000 000 (двадцяти мільйонів) гривень. Уточнений розрахунок буде викладено у відповідному фінансово-економічному розрахунку, що є невід’ємною частиною Звіту.
 4. Відсоток оплати Виконавцю за досягнену економію: не більше 50%.
 5. Умови оплати: щомісячно.
 6. Ключові обов’язки Виконавця:
  1. Підготовка проекту який пройде необхідну експертизу . Проектом повинно бути передбачено все необхідне для запуску та дообладнання автономного опалення та ГВП з використанням автономних джерел енергії.
  2. Підготовка необхідної документації, погодження, монтаж існуючого обладнання та введення його в експлуатацію.
  3. Здійснення сервісного обслуговування обладнання відповідно до Принципової схеми протягом строку дії Договору.
 7. Ключові обов’язки Замовника:
  1. Надання повної і достовірної інформації по Об’єкту та наявному обладнанню.
  2. Оплата 100 000 грн за технічний аудит.
  3. Надання обладнання у вигляді інвестицій передбачених п. 3.
  4. Забезпечення правомочності підписання ЕСКО договору.
  5. Своєчасне здійснення платежів за ЕСКО договором.

Документ PDF


Коментарі

Немає коментарів до цього матеріалу. Прокоментуйте першим